INGFranÁais  |  English  
U bezoekt momenteel editie 2006.

>> Klik hier om naar de huidige editie over te schakelen.

>> Sluit dit venster om op deze site te blijven.
Legal
Door zich toegang te verschaffen tot de website van ING BelgiŽ NV (www.ing.be) en deze te gebruiken, verklaart de internetgebruiker kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden van de NV ING BelgiŽ (hierna genoemd ďINGĒ) en ze te aanvaarden.

Informatie op de website van ING

ING waakt over de kwaliteit van haar website, zowel wat de inhoud als wat de gebruiksvriendelijkheid betreft. Zij stelt alle redelijke middelen in het werk om op de website van ING correcte en actuele gegevens weer te geven. Zo kan ING te allen tijde en zonder voorafgaand bericht aan de internetgebruiker de informatie op haar website aanpassen en daartoe de toegang tot de volledige website van ING of een gedeelte ervan onderbreken.

De inlichtingen, opinies en simulaties op de website van ING, verstrekt door ING, de andere vennootschappen van de Groep ING-BelgiŽ (de lijst wordt hierna weergegeven) of derden, zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders. Zij worden verstrekt zonder garantie en buiten de aansprakelijkheid van ING of van de andere vennootschappen van Groep ING-BelgiŽ, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. Ze gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden en ING kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan niet garanderen. Zij worden verstrekt louter ter informatie en los van elke contractuele relatie met ING en/of elke eenzijdige verbintenis van ING. Zij kunnen nooit worden beschouwd als een aanbeveling, raadgeving of directe of persoonlijke aansporing tot verkoop en/of aankoop van bankproducten of Ėdiensten of van verzekeringen. Ze vormen slechts beoordelingselementen voor de internetgebruiker die vrij blijft in zijn beslissing en die als enige verantwoordelijk blijft voor het gebruik dat hij ervan maakt. De bepalingen van de onderhavige paragraaf gelden slechts bij gebrek aan uitdrukkelijke tegengestelde bepalingen op de website van ING.

De internetgebruiker kan terecht in ING-kantoren voor bijkomende inlichtingen en eventueel een gepersonaliseerd aanbod.

Producten en diensten op de website van ING

De producten en diensten op de website van ING zijn enkel bestemd voor Belgische verblijfhouders, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Ze worden als dusdanig verstrekt, zonder garantie en zonder aansprakelijkheid van ING of van de andere vennootschappen van Groep ING-BelgiŽ, behalve bij zware of opzettelijke fout van hunnentwege. De tarieven op de website van ING gelden slechts op de datum waarop ze verstrekt worden. Ze gelden niet als een aanbod om te contracteren, tenzij ze van een orderbon vergezeld zijn. De bepalingen van de deze paragraaf gelden slechts bij gebrek aan tegengestelde contractuele bepaling op de website van ING.

Toegangsmogelijkheden voor enkele voorbehouden delen van de website van ING

Enkele delen van de website van ING zijn slechts toegankelijk voor de internetgebruiker die zich identificeert door het middel van toegangsmogelijkheden zoals een gebruikersidentificatiecode (userid) en een paswoord. Om toegang tot deze voorbehouden delen van de website van ING te krijgen, wordt de internetgebruiker uitgenodigd om zich voorafgaand te registreren door een formulier in te vullen. De internetgebruiker kan te allen tijde en via de website de persoonsgegevens verbeteren die aan ING werden doorgegeven. De toegangsmogelijkheden zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De internetgebruiker is alleen aansprakelijk voor het gebruik ervan en voor het bewaren van hun vertrouwelijk karakter en verbindt zich ertoe ze niet door te geven aan derden. De toegangsmogelijkheden van de internetgebruiker kunnen op elk moment door hem veranderd of herroepen worden. In de mate van het mogelijke, zal ING alles in het werk stellen om zo snel mogelijk met deze verandering of deze herroeping rekening te houden. Tot op dit ogenblik en behoudens zware of opzettelijke fout van ING, is de internetgebruiker alleen aansprakelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voor hem, voor ING of voor derden zou voortvloeien uit elk gebruik of misbruik gemaakt door hem of door derden via die toegangsmiddelen.

Aansprakelijkheid voor het gebruik van de website van ING

Behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege, zijn ING en haar aangestelden niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van verlies van winst, kosten om zich een gelijkaardige dienst of product aan te schaffen of verlies van een opportuniteit) die de internetgebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van de website van ING of de onmogelijkheid deze te gebruiken, wat hiervoor ook de reden is. Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege is ING op die manier in het bijzonder niet aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het doorgeven van een virus ondanks de voorziene beschermingsmaatregelen, de onderbreking van de toegang tot de website van ING als gevolg van storingen op de communicatielijnen of verbindingsproblemen, de ongeoorloofde toegang tot de website van ING, staking of het optreden van elk geval van overmacht.

Beschikbaarheid van de website van ING

In de mate van haar mogelijkheden en van de beperkingen bepaald in het voorgaande punt, zet ING zich in om haar website 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 toegankelijk te houden.

ING verbindt zich er niet toe een continue, onafgebroken en beveiligde toegang tot haar website te verschaffen. ING behoudt zich bovendien het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot haar website te onderbreken in geval van risico op misbruik of fraude, om onderhoudswerken uit te voeren of om verbeteringen of wijzigingen aan de website aan te brengen. ING stelt alles in het werk om de duur van dergelijke onderbrekingen te beperken en om de internetgebruikers over ervan te informeren.

Onverminderd bijkomende vergoedingen, behoudt ING zich eveneens het recht voor om de toegang te verbieden tot heel de website van ING of een gedeelte ervan voor elke internetgebruiker omwille van de volgende redenen : een overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, gebruik van de website voor onwettige doeleinden of doeleinden die ingaan tegen de goede zeden of een inbreuk op de integriteit, de veiligheid of de reputatie van de website.

Eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten

ING behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de website van ING zelf en op alle elementen waaruit de site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, layout en informaticaprogramma's.

De internetgebruiker geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de website van ING. Er wordt evenwel geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht overgedragen op de internetgebruiker. Deze licentie geeft de internetgebruiker enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de website van ING, deze te raadplegen en op een normale wijze gebruik te maken van de op de site aangeboden diensten, enkel voor zijn persoonlijke behoeften.

Elke reproductie en/of hergebruik van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de website van ING, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van ING. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiŽle delen van de inhoud van de website van ING, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de website van ING of een ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van ING.

De al dan niet gedeponeerde merken, benamingen en logo's die zich op de website van ING bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van ING of van andere vennootschappen en kunnen niet worden overgenomen. De internetgebruikers mogen ze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.

Hyperlinks

Behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege kan ING niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks die worden gecreŽerd vanuit van Internet sites van derden naar de website van ING, noch voor de inhoud van deze sites. Elke aanmaak van een hyperlink naar de homepage of secundaire pagina's, naar bestanden of toepassingen van de website van ING, al dan niet voor commerciŽle doeleinden, moet het voorwerp uitmaken van de uitdrukkelijke voorafgaande toelating van ING. De framing van het geheel of van delen van website van ING is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van ING.

Bovendien, behoudens zware of opzettelijke fout van harentwege, verstrekt ING geen enkele garantie en is zij niet aansprakelijk voor de hyperlinks die vanop de website van ING naar de Internet sites van derden verwijzen, noch voor de inhoud van deze Internet sites. De toegang tot deze Internet sites gebeurt op eigen risico van de internetgebruiker, deze laatste moet zich er terdege van bewust zijn dat deze Internet sites kunnen onderworpen zijn aan andere algemene gebruiksvoorwaarden, aan andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en/of in het algemeen aan andere regels dan deze die van toepassing zijn op de website van ING. ING is niet verantwoordelijk voor de naleving door deze websites van de bestaande wetgeving en de reglementering .

Mededelingen van de internetgebruikers

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, moet elke mededeling van de internetgebruiker met betrekking tot de website van ING naar volgend e-mail adres worden gestuurd: info@ing.be. Alle mededelingen die gegevens, vragen, commentaar, ideeŽn en suggesties bevatten en via e-mail of elk ander middel naar de website van ING worden doorgestuurd, zullen als niet-vertrouwelijk worden beschouwd, onder voorbehoud van de beroepsdiscretie van ING en van de rechten die aan de internetgebruikers zijn toegekend, met name door de wetgeving over de privacy. Onder hetzelfde voorbehoud kunnen deze mededelingen, binnen de 5 jaren na het doorsturen en zonder enige tegenprestatie van welke aard ook, door ING opnieuw gebruikt worden, gedeeltelijk of volledig gekopieerd worden , gewijzigd worden en opnieuw verspreid worden door ING, onder om het even welke vorm, via elk middel en voor alle doeleinden.

Toepassing van de gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van ING bezoekt. ING behoudt zich het recht voor te allen tijde deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, waarbij de internetgebruikers op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijziging op de website van ING. De gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn tijdens de sessie waarbij de internetgebruiker de website van ING bezoekt, zijn in elk geval deze die op de website van ING zijn vermeld bij de toegang van de internetgebruiker tot de site.

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen ervan.

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire, dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde

Toepasselijke regels en bevoegde autoriteiten

De onderhavige gebruiksvoorwaarden van de website van ING zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement van Brussel zijn bevoegd in geval van geschil.

ING is, als kredietinstelling, onderworpen aan de controle van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (www.cbf.be) en, als verzekeringsmaatschappij, aan de controle van de Controledienst voor de Verzekeringen (www.cdv-oca.be).

ING heeft de volgende gedragscodes onderschreven:

- gedragscode van de Belgische Vereniging van Banken, beschikbaar op de website van ING : www.ing.be ;

- gedragsregels van de verzekeringstussenpersoon van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen, beschikbaar via de website van de BVVO : www.bvvo.be ;

- gedragscode over de elektronische handel van het Verbond van Belgische Ondernemingen beschikbaar op de website van het VBO: www.vbo.be

Copyright © april 2003 ING BelgiŽ NV - Maatschappelijke zetel: Marnixlaan, 24 te 1000 Brussel - HR Brussel 77 186 - BTW BE 403 200 393 - Tel. + 32 2 547 21 11 Ė BIC (SWIFT): BBRUBEBB - info@ing.be - Rekening (IBAN): (BE 45) 310-9156027-89.

Verzekeringsbemiddelaar, ingeschreven bij de Controledienst der Verzekeringen onder het codenummer 12381, voor ING Insurance NV en ING Insurance Solutions NV.

Alle rechten voorbehouden. Reproductie en verspreiding verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ING.

Vennootschappen van de groep ING in BelgiŽ die deelnemen aan de gegevensuitwisseling overeenkomstig de privacy policy van ING BelgiŽ

ē KREDIETINSTELLINGEN :

de NV ING BELGIň, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel
BTW BE 403 200 393
HR Brussel 77 186
SWIFT bbru be bb 010
de CVBA RECORD, rue Forgeur 17-21 te 4000 Luik
BTW BE 403 257 407
HR Luik 153 748

ē LEASINGVENNOOTSCHAPPEN :

de NV ING LEASE BELGIUM, Kortenberglaan, 71 te 1000 Brussel
BTW BE 402 918 402
HR Brussel 304 856

en haar dochters : de n.v.ís ING CAR (Financial) LEASE BELGIUM, ING ASSET FINANCE BELGIUM, LOCABEL-INVEST, LOCABEL-IMMO, ING RENT BELGIUM, ING TRUCK LEASE BELGIUM, ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM, E.M.G., ING COMPUTER LEASE BELGIUM en D.V.T., Kortenberglaan, 71 te 1000 Brussel.

ING CAR (Financial) LEASE BELGIUM BTW BE 403 438 737
HR Brussel 313 380

ING TRUCK LEASE BELGIUM
BTW BE 440 360 895 HR Brussel 640 893

ING ASSET FINANCE BELGIUM
BTW BE 429 070 986 HR Brussel 481 754

ING EQUIPMENT LEASE BELGIUM BTW BE 427 980 034
HR Brussel 521 595

LOCABEL-INVEST BTW BE 431 781 147 HR Brussel 495 201

ING RENT BELGIUM
BTW BE 403 636 202 HR Brussel 634 777

LOCABEL-IMMO
BTW BE 419 823 126
HR Brussel 422 548

D.V.T.
BTW BE 428 138 994
HR Brussel 476 197


E.M.G.
BTW BE 422 807 657
HR Brussel 442 345

ING COMPUTER LEASE BELGIUM
BTW BE 415 536 914
HR Brussel 395 191

ē BELEGGINGSONDERNEMINGEN :

de NV ARBOR PRIVATE ASSET MANAGEMENT, Marsveldplein, 2 te 1050 Brussel
BTW BE 464 465 791
HR Brussel 630 373

de NV ING INVESTMENT MANAGEMENT (BELGIUM), Marnixlaan, 24 te 1000 Brussel
BTW BE 403 241 371
HR Brussel 305 366

ē VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN :

de NV ING INSURANCE, Henri Matisselaan, 16 te 1140
BTW BE 404 500 094
HR Brussel 338 151

Aanvaard door de Controledienst der Verzekeringen onder het nummer 0051.
de NV Nationale Borg-Maatschappij, Uitbreidingsstraat 66 te 2600 Antwerpen (maatschappelijke zetel : Keizersgracht 165, 1016 ED Amsterdam)
BTW BE 465 465 980
HR Antwerpen 334 772

Aanvaard door de Controledienst der Verzekeringen onder het codenummer 2017.

ē VERZEKERINGSMAKELAREN :

de NV ING INSURANCE SOLUTIONS, Henri Matisselaan, 16 te 1140
BTW BE 453 312 375
HR Brussel 584 012

Aanvaard als onafhankelijk bemiddelaar door de Controledienst der Verzekeringen onder het codenummer 12466.

de NV ING BELGIň, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel
BTW BE 403 200 393
HR Brussel 77186

Aanvaard als verzekeringsbemiddelaar voor ING Insurance NV door de Controledienst der Verzekeringen onder het codenummer 12381.
(lijst op april 2003)


© 2006 ING BELGIUM. All rights reserved.  ING.be  Contacteer ons  Legal  Running.be
              ING Running Tour, postbus 73, 3980 Tessenderlo, fax 011/45.99.10